Aktuality

Kedy, a za čo musíte na výške platiť. Časť I.

04.12.2017 Zjednodušene povedané, o tom či budete za vysokú školu platiť rozhoduje pomerne veľa faktorov. Povinnosť zaplatiť školné sa za splnenia určitých podmienok vzťahuje na verejné, aj štátne vysoké školy. Do úvahy sa berú okolnosti ako forma štúdia, jazyk, v ktorom sa dotyčný študijný program študuje, ale napríklad aj celková doba bezplatného štúdia na vysokých školách na Slovensku.

Čo sa týka formy štúdia, tak zjednodušene sa dá povedať, že za štúdium v dennej forme sa platí iba v niektorých osobitných prípadoch, inak je štúdium bezplatné.
Trochu zložitejšie je to v prípade jazyka, v ktorom študent študuje.

Ak študent so slovenským občianstvom študuje študijný program v materinskom jazyku, alebo v jazyku národnostnej menšiny u nás žijúcej (napríklad štúdium v maďarčine), tak platí iba v závislosti od celkovej dĺžky štúdia. Ak študuje v cudzom štátnom jazyku, tak si za štúdium zaplatí. Koľko, to už závisí od konkrétnej vysokej školy. Pretože rozhodovanie o výške poplatku je v kompetencii tej ktorej vysokej školy, a výška poplatkov nie je nikde presne stanovená.

Rozhoduje teda atraktivita školy, jej dobré meno, geografická poloha, či atraktivita jej študijných odborov. Ak študent študuje v jazyku národnostným menšín, je to trochu zložitejšie. Treba rozlíšiť aké je poslanie vysokej školy. Ak je jej poslaním výchova odborníkov s vysokoškolským vzdelaním v jazyku národnostnej menšiny (teda napríklad v maďarskom jazyku), môže byť štúdium bezplatné. Vyčerpávajúce info k téme určite nájdete na weboch konkrétnych vysokých škôl., stačí iba trochu posedieť na internete.

Čo sa týka celkovej doby štúdia, je to pomerne jasné. Ak študent neprekročí štandardnú dĺžku štúdia, tak sa ho žiadne školné netýka. Treba si však dať pozor na to, čo je štandardná dĺžka štúdia, lebo tá sa môže líšiť v závislosti od vysokej školy – fakulty. Každý študijný program má totiž samostatne určenú dĺžku štúdia. Preto sa netreba nechať pomýliť napríklad tým, že očakávate, že klasické bakalárske štúdium má 3 roky. Ďalšie dôležité info k poplatkom vám prinesieme v nasledujúcom článku. /JH/

  
Späť na zoznam aktualít

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk