Diplomové práce - Jadro

Jadro diplomovej práce je najširšou a najrozsiahlejšou časťou a tvorí najpodstatnejšiu súčasť záverečnej práce. Pozostáva z niekoľkých hlavných kapitol a niekoľkých podkapitol. Najčastejšie je delené do dvoch základných častí a to na časť teoretickú a empirickú. V prípade diplomovej práce je nepísané pravidlo prevahy jednej z týchto častí a to časti empirickej.

V úvodných kapitolách jadra je väčšinou vymedzená metodológia práce, sú stanovené ciele, predmet práce a hypotézy. Následne, predmetom ďalších kapitol bývajú teoretické poznatky týkajúce sa danej témy. Po zvládnutí a zhrnutí teoretických poznatkov je potrebné prejsť k praktickej časti práce. Empirická, alebo častokrát nazývaná aj výskumná časť sa realizuje pomocou a prostredníctvom rôznych výpočtov, výskumov, pokusov, ktorých výsledky sú neskôr zaznamenané v záverečnej časti jadra a na základe ktorých by autor práce mal dôjsť ku konkrétnemu záveru a cieľu práce.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaDiplomové práce
Diplomové práce - Jadro Diplomové práce - Jadro
Diplomové práce - Jadro vzor 1 Diplomové práce - Jadro vzor 1
Diplomové práce - Jadro vzor 2 Diplomové práce - Jadro vzor 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.