Rigorózne práce - Jadro

Jadro rigorózky členíme na samostatné kapitoly podľa témy, aby malo logické členenie a bolo prehľadné pre toho, kto prácu číta. Na začiatku práce by sme mali zadefinovať predmet práce a vysvetliť každý nový pojem, ktorý používame.

Popíšeme, aký je súčasný stav nami skúmanej problematiky, aký názor majú na to uznávaní autori, kto všetko už daný problém skúmal a čo zistil. Následne môžeme vyjadriť i náš názor na vec. Text členíme do prehľadných odsekov, nepíšeme jednoliato. Úroveň práce pozdvihnú aj súvisiace tabuľky či obrázky, ktoré ak preberáme od iných autorov, tiež riadne označíme a uvedieme zdroj.

Ak má naša rigorózka teoretickú a praktickú časť, v praktickej časti sa venujeme nasledovným podkapitolám: metodika práce a metódy skúmania, typ výskumu, stanovenie hypotéz alebo výskumných otázok, výber výskumného súboru, výber výskumnej vzorky, nástroje získavania dát (rozhovor, dotazník a pod.), metódy analýzy dát (napríklad štatistické testy), obmedzenia výskumu, výsledky práce, ich vyhodnotenie, diskusia (kde naše výsledky porovnávame s výsledkami, ktoré zistili iní autori pred nami, uvažujeme, prečo nám výsledky vyšli tak, ako nám vyšli). Tieto časti nie sú povinné, použijeme ich v rigorózke podľa toho, ako sa hodia do nami robeného výskumu.

  
Predbežná nezáväzná objednávkaRigorózne práce
Rigorózne práce - Jadro Rigorózne práce - Jadro
Rigorózne práce - Jadro vzor 1 Rigorózne práce - Jadro vzor 1
Rigorózne práce - Jadro vzor 2 Rigorózne práce - Jadro vzor 2
Súvisiace články
Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.