Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Poslanie Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov akadémie ozbrojených síl v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť a posilňovať ich motiváciu pre službu vlasti.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ako štátna vojenská vysoká škola univerzitného typu s medzinárodnou akceptáciou, spĺňa a prevyšuje akademické kvality štátnych a verejných vysokých škôl v Slovenskej republike a v stredoeurópskom vzdelávacom priestore.

Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika môžu študovať:

  • študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  • študenti, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníkov bezpečnostných zborov a študenti vojenských vysokých škôl so sídlom v zahraničí,
  • zamestnanci vojenskej vysokej školy, ktorí štúdiom na vojenskej vysokej škole môžu získať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
  • ostatní študenti, ktorí štúdiom na vojenskej vysokej škole môžu získať vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa.

Akreditované študijné programy Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika:

      1. stupeň vysokoškolského štúdi

      2. stupeň vysokoškolského štúdia

      3. stupeň vysokoškolského štúdia

 

Metodické pokyny na spracovanie bakalárskej práce

Metodické pokyny na spracovanie diplomovej práce

 

Zdroj: www.aos.sk

 

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.