Univerzita J. Selyeho v Komárne

Základným cieľom univerzity bola príprava kvalifikovaných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov vo finančníctve, manažmente, informatike a marketingu, učiteľov základných a stredných škôl, teológov a katechétov. Absolventi budú svojím vzdelaním, komunikačnými schopnosťami a jazykovými znalosťami dostatočne pripravení uplatniť sa na slovenskom, európskom a medzinárodnom trhu práce.

Ďalším cieľom je, aby absolventi univerzity dokázali efektívne prispieť k rozvíjaniu trhového hospodárstva a zvýšeniu konkurencieschopnosti ekonomiky v stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách; ako aj k vytvoreniu pevného základu pre kvalitné vzdelávanie v národnostnom školstve, pri uchovávaní a upevňovaní morálnych hodnôt spoločnosti. Poslaním univerzity je poskytnúť vysokoškolské vzdelanie v materinskom jazyku, pripraviť učiteľov pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským, vyškoliť teológov a ďalších odborníkov v oblasti ekonómie. Univerzita poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy. Vo vedných odboroch spĺňa národné a medzinárodné kritéria.

Na univerzite sa najmä vyučuje v materinskom – maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby jej absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarčine, ale aj v slovenčine a v angličtine, resp. v iných európskych jazykoch. Univerzita taktiež kladie dôraz na to, aby jej absolventi poznali európsky priestor, inštitúcie a právne normy Európskej únie. Tieto odborné disciplíny sa vyučujú v štátnom - slovenskom jazyku, pričom výučba je doplnená aj vo svetových jazykoch, najmä v anglickom a nemeckom jazyku.


Fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne sú :


•    Pedagogická fakulta,

•    Ekonomická fakulta,

•    Fakulta reformovanej teológie.

 

Smernica rektora univerzity pre písanie záverečných prác.

 

 

Zdroj: www.selyeuni.sk

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.