Bakalárske práce

V rámci ghostwritingu Vám zadarmo pripravíme obhajobu a otázky od vedúceho a oponenta v hodnote 150 €.

Bakalárska práca sa zaraďuje medzi práce odborného charakteru. Patrí k záverečným prácam a píšu ju poslucháči vysokých škôl v poslednom ročníku prvého stupňa. Je podmienkou k úspešnému ukončeniu štúdia.

Ľudovo nazývaná „bakalárka“ je odvodená od slova „baccalaureus“, čo v preklade znamená ovenčený vavrínom. Toto označenie má pôvod už v stredoveku. Absolvent tohto typu štúdia vedel základy gramatiky, dialektiky, logiky a filozofie. Tento pojem sa zachoval až dodnes. V súčasnosti ho poznáme pod názvom „bakalár“. Na Slovensku sa stal aj akademickým titulom. Má skratku Bc. a je písaný pred menom nositeľa.

Bakalárka má rozsah približne 30-40 normostrán. Je vedeckou prácou a zvykne byť rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Aj napriek jej častému deleniu na tieto dve časti, v prípade bakalárky je možné praktickú časť vynechať. Niekedy sa preto stáva, že bakalárska práca neprináša nové poznatky, čiže je založená len na teoretickej báze. Táto situácia môže nastať hlavne pri štúdiu humanitných odborov.

Bakalárska práca má tak nielen naučiť študenta správne písať záverečné práce, či zopakovať si to, čo už vie, ale má byť tiež kľúčom k ďalšiemu nadobudnutiu vedomostí.

Praktická časť práce je založená na výskume a uplatňovaní teórie do praxe. Častokrát to býva formou rôznych dotazníkov, výpočtov či výskumov.

Bakalárka je prvým väčším a rozsiahlejším dielom študenta. Jej tému si študent vyberá sám zo zoznamu univerzitou navrhnutých tém. Spravidla je téma spojená s osobou školiteľa, teda pedagóga, ktorý túto tému navrhol. Študent prácu píše pod vedením svojho školiteľa, ktorý sa ho počas celého písania snaží usmerňovať a pobádať tým správnym smerom. Ich vzájomnou spoluprácou je kvalitne napísaná a následne obhájená bakalárska práca. Úspešná bakalárska práca môže byť kvalitným odrazovým mostíkom pre ďalší typ záverečnej práce.


Bakalárske práce - Abstrakt

Abstrakt je písaný v rozmedzí niekoľkých riadkov. Na Slovensku je nutné túto časť odbornej práce, ako jedinú, uviesť okrem štátneho jazyka aj v jednom zo svetových jazykov. Najčastejšie sú to jazyky ako: angličtina, prípadne nemčina.

Písanie abstraktu sa môže na každej univerzite mierne odlišovať. V úvodných riadkoch abstraktu sa zvyčajne uvádza meno a priezvisko študenta, názov práce, typ práce, názov univerzity a iné informácie potrebné uvádzať, podľa aktuálne platnej smernice dekana.

Hlavnou náplňou abstraktu je však vymedzenie predmetu skúmania, jej cieľov. Jeho súčasťou bývajú aj kľúčové slová práce, ktoré sú taktiež uvádzané aj v cudzom jazyku a sú najfrekventovanejšími slovami práce a tvoria jej ideovú bázu.


Bakalárske práce - Úvod

Úvod je písaný bezprostredne za obsahom. Pre lepšiu estetickú stránku sa píše na novú stranu. Jeho rozsah nemôžeme presne určiť. V priemere sa zvykne pohybovať okolo 2-3 normostrán.

Úvod býva akousi vstupnou bránou do srdca záverečnej práce, kde sú v krátkom rozsahu predznamenané kapitoly a riešené problémy. Počas niekoľkých riadkov študent načrtne problematiku práce, jej cieľ a predmet. Nemal by zabudnúť ani na predznamenanie, čo bude predmetom praktickej časti.

Úvod ako jedinú časťou záverečnej práce je možné písať trochu pozvoľnejším, nie celkom odborným štýlom. Jeho úlohou je hlavne zaujať čitateľa a motivovať ho k následnemu prečítaniu celej práce.

Táto časť je pre študenta veľmi dôležitou časťou. Stáva sa, že niektorí členovia komisie si z dôvodu nedostatku času nestihnú prečítať celú prácu. Aby si vytvorili obraz o záverečnej práci, častokrát je práve úvod tým najčítanejším textom.


Bakalárske práce - Záver

Záver je záverečnou časťou práce. Píše sa zvyčajne po ukončení praktickej časti a výskumu. Je písaný nakoniec a bezprostredne pred bibliografiou.

Záver je časťou, kde je potrebné zhrnúť všetky získané poznatky v práci. Jeho predmetom býva vyhodnotenie hypotéz, konštatácia, či sa ciele naplnili alebo nenaplnili a vymedzenie poznatkov, ku ktorým sme počas praktickej časti dospeli. Tak ako úvod, aj posledné riadky záveru môžeme písať aj čiastočne publicistickým, nie až tak odborným štýlom. Spolu s úvodom by mal byť najpútavejšou časťou práce. Po prečítaní záveru by malo byť každému, aj nie zainteresovanému zrejmé, čo bolo cieľom a predmetom práce.


Bakalárske práce - Použitá literatúra

Je neoddeliteľnou súčasťou práce. Jej rozsah nie je striktne daný, závisí od počtu publikácií použitých v diele. Píše sa bezprostredne v závere práce. Na rozdiel od záveru, či úvodu, táto časť sa nezapočítava do počtu znakov záverečnej práce.

Opäť, ako abstrakt, aj táto časť práce je pomerne špecifickou záležitosťou a je založená na vytvorení akéhosi zoznamu použitých publikácií. To, či tento zoznam písať v abecednom poradí, alebo podľa dôležitosti a frekvencie použitých bibliografií určuje daná fakulta, konkrétne jej aktuálne platná smernica.

V zozname bibliografie je nutné uviesť nie len citovanú, ale aj parafrázovanú literatúru a netreba zabudnúť ani na internetové odkazy.


Bakalárska práca - čestné prehlásenie - vzor

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem, že bakalársku prácu s názvom: Náhradná rodinná starostlivosť som vypracovala samostatne, na základe konzultácií a štúdia odbornej literatúry. Neporušila som autorský zákon a zoznam použitej literatúry som uviedla na príslušnom mieste.

Žilina, 24.03.2014

..............................................
podpis


FAQ

Ako má vyzerať bakalárska práca?

Bakalárska práca je už o niečo zložitejšia, ako seminárka a preto by mal každý autor vedieť, aké náležitosti pri jej písaní musí spĺňať. Práve tie sú základom úspešného výskumu a dosiahnutia očakávaného cieľa.

Koľko strán a znakov má mať práca?

Je síce pravda, že pokyny na písanie záverečnej práce sa na mnohých školách odlišujú, no základné parametre, ako počet strán sú rovnaké. V prípade bakalárskej práce hovoríme o 30 až 50 normostranách čistého textu, ktorý je zložený nielen z teoretických východísk, ale aj metodológie a výskumu. Čo sa týka počtu znakov, tak minimum je 54 000 znakov, no maximálny limit predstavuje číslo 90 000. Samozrejme, optimálne číslo je niekde uprostred, no nie vždy sa ho podarí dodržať. V každom prípade, odporúčame dodržať stanovený limit, inak by s tým mohol mať problém nielen vedúci práce, ale aj obhajoba a oponent.

Ako má vyzerať bakalárska práca?

Záverečné práce už nie sú len hocijakým textom bez úpravy alebo výsledkov. V prípade bakalárskej práce nejde síce o prevratné výskumy, no každý autor musí mať stanovený cieľ, vďaka ktorému dospeje k výsledkom. Ako sme už načrtli vyššie, bakalárska práca má byť zložená s teoretických východísk danej problematiky, kde sa autor venuje pojmom súvisiacim priamo s jeho témou. Menej populárnou časťou je metodológia, kde sa vysvetľuje nielen cieľ práce, ale aj použité metódy. Následne na to, sa koná výskum zameraný na vybranú oblasť, vďaka ktorému by mal autor získať relevantné výsledky, ktoré budú prínosom. Aj keď to každá bakalárska práca nevyžaduje, veľmi dobré je na konci uviesť odporúčania na zlepšenie aktuálneho stavu, ktoré ocení každý vedúci záverečnej práce.

Koľko zdrojov má mať bakalárska práca?

Čo sa týka zdrojov použitých v práci, ich počet v tomto prípade nie je veľmi rozsiahli. Bakalárska práca je spomedzi záverečných prác tou najmenej náročnou a preto je minimálny limit stanovený na 30 zdrojov použitej literatúry. V žiadnom prípade by sa ale študent nemal uspokojiť len s knižných zdrojmi, ktoré určite nebudú pre tento typ práce postačovať. Odporúčame informácie čerpať z odborných článkov, internetu, monografií a aj zákonov. Aj pri uvádzaní zdrojov, je nutné dodržať isté pravidlá, akými sú napríklad veľkosť písma alebo zoradenie podľa abecedy. Mnohí študenti si myslia, že zoznam literatúry je už hračkou, ktorú si nechávajú na poslednú chvíľu, no garantujeme, že sa pri ňom zapotí každý.

Nezáväzná objednávka