Dizertačné práce

Dizertačná práca / dizertačka – je písomná práca, ktorou sa ukončuje vysokoškolské vzdelávanie tretieho stupňa. „Dizertačná práca má preukázať schopnosť doktoranda samostatne a tvorivo pracovať, ovládať metódy vedeckej práce a má priniesť nové poznatky pre vednú oblasť, na ktorú sa doktorand špecializuje.“ (dostupné na www.uniba.sk).

V dizertačke doktorand preukazuje úroveň nadobudnutých vedomostí. Pri písaní dizertačných prác doktorandi dbajú na to, že výsledok musí byť publikovateľný. Aj kvôli tomu jeho práca podlieha vysokým obsahovým a metodologickým kritériám. Takisto je kladený veľký dôraz na formu dizertačnej práce.

 

Písanie dizertačných prác

Dizertačné práce sa štrukturálne podobajú diplomovkam. Úvodnú časť tvorí úvod, abstrakt (v štátnom a cudzom jazyku) a obsah.  Jej jadro je zložené z častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti autor popisuje a zaraďuje skúmanú problematiku. Na rozdiel od spomínaných záverečných prác v dizertačke nemusí byť teoretická časť od praktickej štrukturálne odlíšená.

Praktická časť dizertačky je aplikácia poznatkov na skúmanú problematiku. Súčasťou je aj diskusia, ktorá pozostáva z komparácie predpokladaných výsledkov a výsledkov výskumu uvedených v dizertačnej práci.

Dizertačné práce sa zadávajú doktorandom hneď na začiatku štúdia. Je to najnáročnejšia záverečná práca v tejto hierarchii, preto na jej vypracovanie má doktorand celé trvanie štúdia (tj. 4-5 rokov). Dizertačky majú mať rozsah 80 – 120 strán.

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Podrobnejšie informácie:

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.