Dizertačné práce

V rámci ghostwritingu Vám zadarmo pripravíme obhajobu a otázky od vedúceho a oponenta v hodnote 150 €.

Dizertačná práca / dizertačka – je písomná práca, ktorou sa ukončuje vysokoškolské vzdelávanie tretieho stupňa. „Dizertačná práca má preukázať schopnosť doktoranda samostatne a tvorivo pracovať, ovládať metódy vedeckej práce a má priniesť nové poznatky pre vednú oblasť, na ktorú sa doktorand špecializuje.“ (dostupné na www.uniba.sk).

V dizertačke doktorand preukazuje úroveň nadobudnutých vedomostí. Pri písaní dizertačných prác doktorandi dbajú na to, že výsledok musí byť publikovateľný. Aj kvôli tomu jeho práca podlieha vysokým obsahovým a metodologickým kritériám. Takisto je kladený veľký dôraz na formu dizertačnej práce.

Písanie dizertačných prác

Dizertačné práce sa štrukturálne podobajú diplomovkam. Úvodnú časť tvorí úvod, abstrakt (v štátnom a cudzom jazyku) a obsah. Jej jadro je zložené z častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti autor popisuje a zaraďuje skúmanú problematiku. Na rozdiel od spomínaných záverečných prác v dizertačke nemusí byť teoretická časť od praktickej štrukturálne odlíšená.

Praktická časť dizertačky je aplikácia poznatkov na skúmanú problematiku. Súčasťou je aj diskusia, ktorá pozostáva z komparácie predpokladaných výsledkov a výsledkov výskumu uvedených v dizertačnej práci.

Dizertačné práce sa zadávajú doktorandom hneď na začiatku štúdia. Je to najnáročnejšia záverečná práca v tejto hierarchii, preto na jej vypracovanie má doktorand celé trvanie štúdia (tj. 4-5 rokov). Dizertačky majú mať rozsah 80 – 120 strán.


Dizertačná práca – osnova - vzor

OSNOVA

1.OBILNINY

1.1Produkcia a spotreba obilnín vo svete a v ČR
1.2 Celosvetový význam pestovania obilnín
1.3 Porovnanie konvenčných obilnín s pseudocereáliami
1.4 Obilné zrno

1.4.1 Morfológia obilného zrna
1.4.2 Chemické zloženie obilného zrna
1.4.3 Nutričná a technologická kvalita zrna

2. BIELKOVINY

2.1 Charakteristika bielkovín

2.1.1 Syntéza proteínov
2.1.2 Aminokyseliny

2.1.2.1 Prehľad základných aminokyselín
2.1.2.2 Vlastnosti aminokyselín
2.1.2.3Rozdelenie aminokyselín

2.2 Klasifikácia bielkovín

2.2.1 Jednoduché bielkoviny
2.2.2 Zložené bielkoviny

2.3 Štruktúra obilných bielkovín

2.3.1Denaturácia bielkovín

2.4 Funkcie bielkovín
2.5 Výskyt bielkovín

3. OBILNÉ BIELKOVINY

3.1 Charakteristika obilných bielkovín......


FAQ

Každá záverečná práca je iná. Ako má po formálnej stránke vyzerať dizertačná?

Na tretí stupeň vysokoškolského štúdia si trúfne už len málokto. Dôvodom je napríklad aj napísanie dizertačnej práce, ktorou má študent ukázať svoje schopnosti a pripravenosť v rámci vedeckej a tvorivej činnosti v oblasti výskumu alebo vývoja.

Koľko strán a znakov má mať práca?

Ani dizertačná práca nie je výnimkou a tiež sa musí riadiť smernicou danej vysokej školy. Formálna a obsahová stránka má tak jasnú štruktúru, ktorú musí dodržať každý jeden študent. Samozrejme, pri otázke rozsahu sa počtu strán, v porovnaní so záverečnými prácami iných stupňov sa limit zvyšuje, pretože aj samotný výskum musí byť rozsiahlejší. Vo všeobecnosti sa bavíme o počte 80-120 normalizovaných strán a rozmedzí 144 000 – 216 000 znakov čistého textu.

Ako má vyzerať dizertačná práca po formálnej stránke?

Obsah dizertačnej práce je už o niečo náročnejší, ako ten v diplomovej. Každý autor v nej musí ukázať svoje tvorivé a umelecké schopnosti, čo nie každý dokáže. Ani pri teoretických problémoch nestačí ich rozbor a popis, ale nevyhnutné je ich hlbšie skúmanie nielen v rovine našej krajiny, ale aj v zahraničí. Autor sa celou prácou preukazuje, že je schopný spracovať vedecký problém, ktorého výsledkom sú riešenia a závery. Táto práca je charakteristická vysokým stupňom analýzy poznatkov, pričom nesmie chýbať znalosť dostatočného počtu odbornej literatúry v rámci skúmanej problematiky. Hlavnou náplňou práce je riešenie zložitého problému v istom odbore, pri ktorom sú využité viaceré vedecké metódy a množstvo materiálu. Neoddeliteľnou časťou práce je vlastný výskum autora, bez ktorého by nebola práca dostatočná. Dizertačná práca sa väčšinou píše v slovenskom jazyku, no študent si môže zvoliť aj iný jazyk. Schváliť mu to musí samotná fakulta, čo zvyčajne nebýva problém. Na konci takejto práce nesmie chýbať Resumé a to v podobe 10% rozsahu celej práce. V ňom má študent stručne zhrnúť obsah práce, na ktorej pracoval.

A čo zdroje dizertačnej práce?

Do pracovného zoznamu, inak nazývaného aj zoznam použitej literatúry alebo bibliografia, treba uviesť všetko, odkiaľ sme čerpali poznatky. Tak, ako počas písania celej práce, aj tu je nevyhnutné dodržiavať jednotný štýl a zoradiť diela podľa abecedy. Akademická práca tohto typu, je pravdepodobne najdlhšou a najťažšou prácou každého študenta, čo sa odráža aj v počte použitých zdrojov. Ten je stanovený na minimálny počet 60, pričom maximálny limit sa neudáva. Študent, ale pri tomto type práce nemôže získavať informácie len z knižných zdrojov, ale aj odborných článkov, časopisov, monografií, zákonov a internetu. Súčasťou musia byť aj výsledky rôznych výskumov realizovaných v danej oblasti.

Nezáväzná objednávka