Diplomové práce

Diplomová práca je záverečná práca odborného charakteru. Je nevyhnutnou podmienkou pre ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia, po ktorom absolventi získavajú titul Ing.(inžinier), Mgr. (magister)., MUDr. (doktor medicíny), MDDr.(doktor stomatológie), či MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva).

Vzhľadom a štýlom písania sa veľmi podobá bakalárskej práci. Rozdiel medzi bakalárskou a diplomovou prácou je najviac badateľný v rozsahu práce. Záverečná práca písaná na 2.stupni vysokej školy má obvykle okolo 40-50 normostrán a oproti bakalárke je o čosi odbornejšia. Nutnosť zamerať sa viac na praktickú časť vyplýva z charakteru stupňa štúdia. Niektoré univerzity umožňujú zvoliť si tému diplomovej práce obdobnú, ako bola ich práca na 1.stupni. Za teoretický základ im  vie poslúžiť ich vlastnoručne písaná bakalárka.  Takto je možné lepšie zameranie sa na výskumnú časť a výsledkom je kvalitnejšia a podrobnejšia práca.

Diplomovka má pevné zloženie  a nesmú v nej chýbať niektoré časti. Okrem faktu, že podobne ako bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť, pri písaní diplomovej práce nemožno zabudnúť na tieto časti:

  • Úvodnú stranu- obsahuje informácie s názvom univerzity,  v strede strany je názov témy, pod ním typ práce, a neskôr informácie ohľadom študijného programu, meno vedúceho záverečnej práce, dátum, mesto a samozrejme meno autora
  • Čestné vyhlásenie- obsahuje text, v ktorom autor čestne vyhlasuje, že záverečnú prácu písal sám. Aj toto vyhlásenie musí obsahovať informáciu ohľadom mesta, dátumu a vlastnoručného podpisu autora.
  • Poďakovanie- môže, no nemusí byť súčasťou záverečnej práce. Zvyčajne slúži tento text ako priestor pre poďakovanie sa školiteľovi.
  • Abstrakt -musí byť písaný v štátnom a jednom zo svetových jazykov
  • Kľúčové slová- vybrané slová z práce, ktoré majú kľúčovú výpovednú hodnotu a v práci sa vyskytujú najčastejšie. S témou práce sú úzko viazané. Uvádzajú sa aj v cudzom jazyku.
  • Obsah práce
  • Úvod
  • Záver
  • Zoznam bibliografických odkazov
  • Obrázková príloha (môže, no nemusí byť súčasťou práce). Zvykne sa spracúvavať pre lepšie znázornenie jednotlivých obrázkov, kde je snaha zamerať sa na jednotlivé časti tejto prílohy.

Záverečné práce sú odborné práce a vyžadujú si zodpovedný prístup a svedomitú prácu študenta v priebehu niekoľkých mesiacov. Aj napriek jej náročnosti ju možno pri zodpovednom prístupe a serióznej práci zvládnuť. 

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Diplomové práce Diplomové práce

Podrobnejšie informácie:

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.