Diplomové práce

V rámci ghostwritingu Vám zadarmo pripravíme obhajobu a otázky od vedúceho a oponenta v hodnote 150 €.

Diplomová práca je záverečná práca odborného charakteru. Je nevyhnutnou podmienkou pre ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia, po ktorom absolventi získavajú titul Ing.(inžinier), Mgr. (magister)., MUDr. (doktor medicíny), MDDr.(doktor stomatológie), či MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva).

Vzhľadom a štýlom písania sa veľmi podobá bakalárskej práci. Rozdiel medzi bakalárskou a diplomovou prácou je najviac badateľný v rozsahu práce. Záverečná práca písaná na 2.stupni vysokej školy má obvykle okolo 40-50 normostrán a oproti bakalárke je o čosi odbornejšia. Nutnosť zamerať sa viac na praktickú časť vyplýva z charakteru stupňa štúdia. Niektoré univerzity umožňujú zvoliť si tému diplomovej práce obdobnú, ako bola ich práca na 1.stupni. Za teoretický základ im vie poslúžiť ich vlastnoručne písaná bakalárka. Takto je možné lepšie zameranie sa na výskumnú časť a výsledkom je kvalitnejšia a podrobnejšia práca.

Diplomovka má pevné zloženie a nesmú v nej chýbať niektoré časti. Okrem faktu, že podobne ako bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť, pri písaní diplomovej práce nemožno zabudnúť na tieto časti:

 • Úvodnú stranu - obsahuje informácie s názvom univerzity, v strede strany je názov témy, pod ním typ práce, a neskôr informácie ohľadom študijného programu, meno vedúceho záverečnej práce, dátum, mesto a samozrejme meno autora
 • Čestné vyhlásenie - obsahuje text, v ktorom autor čestne vyhlasuje, že záverečnú prácu písal sám. Aj toto vyhlásenie musí obsahovať informáciu ohľadom mesta, dátumu a vlastnoručného podpisu autora.
 • Poďakovanie - môže, no nemusí byť súčasťou záverečnej práce. Zvyčajne slúži tento text ako priestor pre poďakovanie sa školiteľovi.
 • Abstrakt - musí byť písaný v štátnom a jednom zo svetových jazykov
 • Kľúčové slová - vybrané slová z práce, ktoré majú kľúčovú výpovednú hodnotu a v práci sa vyskytujú najčastejšie. S témou práce sú úzko viazané. Uvádzajú sa aj v cudzom jazyku.
 • Obsah práce
 • Úvod
 • Záver
 • Zoznam bibliografických odkazov
 • Obrázková príloha (môže, no nemusí byť súčasťou práce). Zvykne sa spracúvavať pre lepšie znázornenie jednotlivých obrázkov, kde je snaha zamerať sa na jednotlivé časti tejto prílohy.

Záverečné práce sú odborné práce a vyžadujú si zodpovedný prístup a svedomitú prácu študenta v priebehu niekoľkých mesiacov. Aj napriek jej náročnosti ju možno pri zodpovednom prístupe a serióznej práci zvládnuť.


Diplomová práca – Abstrakt

PRIEZVISKO, Meno: Náhradná rodinná starostlivosť . [Bakalárska práca]. -Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety, Bratislava. Inštitút misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II.; Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou. - Školiteľ: PhDr. Meno Priezvisko. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Detašované pracovisko Saleziánum, 2014. 50s.

Hlavnou témou bakalárskej práce je rozbor foriem náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa. Pod týmto pojmom rozumieme starostlivosť o deti, ktoré z rôznych dôvodov nežijú vo svojej biologickej rodine. Cieľom je poskytnúť základné informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti. Náhradné rodičovstvo je aktuálnym sociálnym problémom, ktorý je riešený viac okrajovo ako systémovo. Náhradná rodinná starostlivosť predstavuje významný právny prostriedok, ktorý pomáha riešiť nepriaznivú životnú situáciu detí, o ktoré sa vlastní rodičia z rôznych dôvodov nedokážu, alebo nechcú postarať. V takýchto prípadoch štát poskytuje viacero možností náhradnej starostlivosti ako je pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť a osvojenie. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, ktoré sa jednotlivo zaoberajú formami náhradnej starostlivosti,jej históriou spolu so súčasnými trendmi a adaptáciou dieťaťa na nové rodinné prostredie.

Kľúčové slová:
Náhradná rodinná starostlivosť, rodina, výchova, osvojenie, pestúnska starostlivosť, starostlivosť o dieťa, rodičia


Diplomové práce - Úvod

Každá práca, či už je odborného alebo nie odborného charakteru sa zväčša delí na tri základné časti a to úvod, jadro a záver. Ani v záverečnej práci tomu nie je inak, ba naopak. V práci tak veľkého rozsahu je toto delenie priam nevyhnutnosťou.

Úvod je základom celej práce. Vyžaduje si vysokú koncentráciu a pozornosť. Je časťou, ktorá čitateľa buď zaujme, alebo nie. Tvorí vstup do celej záverečnej práce, čo vyplýva už z jeho samotného názvu. Pri záverečných prácach sa aj sám úvod delí na menšie časti a to pomocou odsekov. Prvých pár riadkov zväčša býva pomerne všeobecných a slúžia na akési uvedenie čitateľa do názvu témy a oboznámenie sa s ňou. V nasledujúcich odsekoch úvodu je snaha autora prednaznačiť krátku časť a problematiku každej kapitoly, ktorá bude súčasťou práce. Nemali by sme zabudnúť na vymedzenie problému, či cieľov práce.

Podobne ako pri bakalárskej práci, aj v tomto prípade je povolené úvod písať nie celkom odborným, ba trošku voľnejším štýlom, či použiť zaujímavé vetné konštrukcie. Ideálny rozsah úvodu je približne 2-3normostrany.


Diplomové práce - Jadro

Jadro diplomovej práce je najširšou a najrozsiahlejšou časťou a tvorí najpodstatnejšiu súčasť záverečnej práce. Pozostáva z niekoľkých hlavných kapitol a niekoľkých podkapitol. Najčastejšie je delené do dvoch základných častí a to na časť teoretickú a empirickú. V prípade diplomovej práce je nepísané pravidlo prevahy jednej z týchto častí a to časti empirickej.

V úvodných kapitolách jadra je väčšinou vymedzená metodológia práce, sú stanovené ciele, predmet práce a hypotézy. Následne, predmetom ďalších kapitol bývajú teoretické poznatky týkajúce sa danej témy. Po zvládnutí a zhrnutí teoretických poznatkov je potrebné prejsť k praktickej časti práce. Empirická, alebo častokrát nazývaná aj výskumná časť sa realizuje pomocou a prostredníctvom rôznych výpočtov, výskumov, pokusov, ktorých výsledky sú neskôr zaznamenané v záverečnej časti jadra a na základe ktorých by autor práce mal dôjsť ku konkrétnemu záveru a cieľu práce.


Diplomové práce - Použitá literatúra

Tejto časti sa zvykne hovoriť aj ako bibliografický záznam, či zoznam citovanej literatúry. Je nevyhnutnou a neoddeliteľnou súčasťou väčšiny prác. Píše sa za záver práce, čiže úplne na koniec. Rozsah tejto časti práce, na rozdiel on iných časti, nie je striktne daný, nakoľko každá práca obsahuje iné množstvo bibliografických záznamov.

Táto časť býva častokrát pre študentov veľkým strašiakom, nakoľko na Slovensku je niekoľko rôznych autorov, ktorí majú rozdielne názory na podrobnosti bibliografického záznamu. Nie len autori, ale aj univerzity sa môžu v štýle zápisu literatúry líšiť. Netreba zabudnúť na fakt, že pri takomto probléme je najúčinnejším spôsobom vyhľadať aktuálne platnú univerzitnú smernicu o písaní záverečných prác. S určitosťou však vieme tvrdiť, že každý bibliografický záznam musí obsahovať:

 • Autora, alebo viacerých autorov
 • Názov publikácie
 • Mesto, v ktorom bola publikácia vydaná
 • Vydavateľstvo, v ktorom bola publikácia vydaná
 • Rok vydania publikácie
 • V prípade citácie presne vypísané citované strany
 • Identifikačné číslo publikácie, častokrát známe ako ISBN

FAQ

Diplomová práca. Takto má vyzerať jej formálna stránka

V prípade diplomovej práce je vyššia požiadavka nielen na počet strán, ale aj na celkový výskum a zistenia. Cieľom každej diplomovej práce je priniesť výsledky, ktoré pomôžu danej oblasti zlepšiť sa a budú prínosom nielen pre jednotlivcov, ale aj celé organizácie.

Koľko strán a znakov má mať práca?

Rozsah diplomovej práce je už o niečo náročnejší, ako pri bakalárskej práci, no naplniť ho väčšinou nie je problém. Na začiatku si treba stanoviť, koľko strán určíme pre dané kapitoly, aby sa nestalo, že autor minimálny limit nedosiahne alebo naopak, že ten povolený prekročí vo veľkej a neprípustnej miere. Rozsah diplomovej práce sa môže na jednotlivých univerzitách trochu líšiť, no vo všeobecnosti je požadované minimum 55 strán a autor by sa mal zmestiť do počtu 80 normalizovaných strán. Ak to premeníme na znaky, tak hovoríme o rozmedzí 99 000 až 144 000 znakov.

Ako má vyzerať diplomová práca po formálnej stránke?

Všetky potrebné informácie o tom, ako sa má napísať dobrá diplomová práca nájde každý študent v metodickej pomôcke pre danú prácu, ktorú nájde na oficiálnej stránke svojej školy. V nej sa dozvie všetko, čo musí dodržať a naopak, čoho sa vyvarovať. Každá práca, by mala mať svoju formu zloženú z teoretických východísk, metodológie, výskumu a výsledkov. Súčasťou tejto práce by mal byť výskum v podobe prieskumu, využitia vedeckých metód alebo hypotéz. Je na každom autorovi, ktorú verziu si vyberie, no dobré je poradiť sa s vedúcim práce. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj rešerš literatúry a resumé. Podstatnou časťou je aj zoznam zdrojov a záver, v ktorom autor zhodnotí svoje zistenia.

Koľko zdrojov má mať diplomová práca?

Ani v prípade diplomovej práce nesmie chýbať zoznam použitých zdrojov, kde autor uvedie všetku použitú literatúru. Ten sa nachádza na úplnom konci práce, kde sa sumarizujú citované a parafrázované dokumenty. Tu nie je treba dodržať len stanovený počet zdrojov a to minimálne 30, ale aj pravidlá písania bibliografických odkazov, ktoré sa nachádzajú v medzinárodnej smernici STN ISO 690/2012.

Nezáväzná objednávka