Rigorózne práce

Obhajoba rigoróznej práce je povinnou súčasťou rigoróznej skúšky. Takúto skúšku môžu podľa zákona č. 131/2002 Z.z. vykonávať len absolventi študijných programov, ktorí získali vysokoškolský titul magister. Týmto je teda umožnené prihlásiť sa na rigoróznu skúšku v odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v niektorom príbuznom odbore. Po úspešnom vykonaní získavajú podľa odboru tituly ako napríklad JUDr. (právo), RNDr. (prírodovedné odbory), PhDr. (spoločensko-vedné odbory), ThDr. (teológia), PaedDr.(pedagogika) a podobne. Táto skúška sa označuje ako  „malý doktorát“, získaný titul sa uvádza pred menom. Odlišuje sa tak od „veľkého doktorátu“, pri ktorom je písaná dizertačná práca a získaný titul PhD. je uvádzaný za menom.

Samotná rigorózka je teda písomná práca, ktorou uchádzač dokazuje, že vie kvalitne a samostatne spracovávať vedecké poznatky a prečítanú literatúru, ale tiež získavať pre účely svojej rigoróznej práce vlastné poznatky, aplikovať ich v praxi a tiež v danej písomnej práci. Samozrejmosťou je, že práca má byť originálna, teda nemala by to byť pár vetami prepísaná diplomovka alebo iná už zverejnená práca a tiež by nemala byť len súhrnom načítanej literatúry. Rozsah rigorózky je väčší ako rozsah diplomovky (na rôznych školách je rôzny, približne sa pohybuje okolo 60 - 120 strán). Pri písaní rigorózky však treba vždy postupovať podľa smernice konkrétnej univerzity či vysokej školy, na ktorej bude práca obhajovaná. Tieto smernice sú vždy zverejnené na webových stránkach škôl. Tam nájdeme aj povinné súčasti práce, ktoré daná škola vyžaduje, takisto sa môžu mierne líšiť.

Zloženie rigorózky je spravidla nasledovné – titulný list, čestné prehlásenie, obsah práce, zoznam tabuliek, obrázkov, grafov, zoznam použitých skratiek, abstrakt a kľúčové slová,  potom nasleduje hlavná časť práce -  úvod, jadro, záver práce, zoznam použitej literatúry a prílohy. Niektoré školy očakávajú v práci na konci i resumé (po slovensky súhrn, znamená stručné zhrnutie hlavných myšlienok rigorózky, niečo ako krátky výťah z práce). Práca môže byť písaná aj v cudzom jazyku, vtedy resumé musí byť po slovensky.

Podľa témy rigoróznej práce je jej hlavná časť členená na teoretickú a praktickú časť. V praktickej časti je realizovaný nejaký vlastný výskum, takže popisujeme cieľ výskumu, použité výskumné metódy, stanovené hypotézy, výskumnú vzorku osôb, ako sme analyzovali získané dáta a ako ich interpretujeme.

Rigorózna práca sa píše autorským plurálom („vyhodnotili sme“, „stanovili sme“, „na základe preštudovanej literatúry usudzujeme“). Všetky zdroje použité v práci musia byť riadne citované podľa citačnej normy, ktorá si vyžaduje daná univerzita.

Rigoróznu prácu posudzujú spravidla dvaja oponenti. Tí napíšu posudky, ku ktorým sa autor práce následne pri obhajobe musí vyjadriť. Na obhajobe práce sa sústredíme na vyzdvihnutie toho, čo práca priniesla nové v odbornej oblasti, ako sa nám podarilo potvrdiť alebo vyvrátiť stanovené hypotézy, čo z nášho výskumu vyplýva, aké ďalšie opatrenia navrhujeme do praxe. Rigorózna práca nie je diplomovka, preto už by malo byť i na jej kvalite vidieť istý posun. Okrem toho, že má väčší rozsah, mala by mať i vyššiu vedeckú úroveň, odbornejšie vyjadrovanie a väčšiu mieru samostatného príspevku autora, nielen byť súhrnom naštudovanej literatúry.

  

Predbežná nezáväzná objednávka

Rigorózne práce Rigorózne práce

Podrobnejšie informácie:

Späť na zoznam zaujímavosti

Facebook stránka Záverečné práce.sk Google stránka Záverečné práce.sk Twitter Záverečné práce.sk
AKCIE !!! Zavrieť
Objednajte si podklady pre bakalársku alebo diplomovú prácu a získate prezentáciu k obhajobe v hodnote 100 € ZADARMO a vypracovanie oponentských otázok v hodnote 50 € ZADARMO.