Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.2.2012.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „ OP“ ) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

2. Zmluva o dielo sa stáva platnou a účinnou potvrdením záväznej objednávky zhotoviteľom

3. Objednávateľom sa na účely zmluvy o dielo rozumie fyzická osoba podľa údajov uvedených v záväznej objednávke (návrhu zmluvy o dielo).

4. Zhotoviteľom je zriaďovateľ organizačnej zložky uvedenej v kontaktných informáciach tohoto webového sídla alebo iný subjekt uvedený v potvrdení objednávky (akceptácii návrhu zmluvy o dielo).

II. Dielo

1. Dielom je:

a) Poskytovanie poradenstva pri vyhľadávaní informácií a spracovávaní informácií, ktoré slúžia ako podklady na vyhotovenie odborných stredoškolských, VOŠ, vysokoškolských a postgraduálnych prác.

b) Poskytovanie poradenstva v odbore jazykových korektúr, odborných korektúr, formátovania textov, vyhľadávania odborných informácií, rešerší, pri tvorbe dotazníkov.

c) poskytnutie systematicky členenej sústavy podkladov - odborných textov, v elektronickej podobe, určených pre ďalšie spracovanie a študijné účely, najmä ako podklady alebo námety, spĺňajúcich všetky požiadavky podľa objednávky, ako aj požiadavky na úroveň ich odbornosti.

d) vypracovanie určeného typu písomnej odbornej práce určenej pre ďalšie spracovanie a študijné účely

2. Zmluva o dielo vzniká

a) akceptáciou elektronickej objednávky zhotoviteľom alebo

b) podpísaním písomného vyhotovenia zmluvy alebo

c) zaslaním elektronickej objednávky zhotoviteľovi po telefonickom dohovore o vykonaní diela, v ktorom sa zhotoviteľ toto dielo zaviazal vyhotoviť. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku

3. Za objednávku sa považuje vyplnenie Vzorovej elektronickej objednávky prostredníctvom portálu a jej následné potvrdenie.

4. Nedeliteľnou súčasťou objednávky, je aj vyhlásenie Objednávateľa, že

  • že dielo dodané zhotoviteľom bude slúžiť výhradne pre potreby vlastného vzdelávania, ako námet alebo predloha objednávateľa.
  • si OP riadne prečítal, rozumie všetkým ich bodom, s ich obsahom súhlasí

5. Objednávka bude objednávateľom vlastnoručne podpísaná a doručená ako scan alebo fax na e-mailovú adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo najneskôr doručením písomného vyhotovenia objednávky.

6. Objednávateľ je svojím návrhom viazaný minimálne po dobu 72 hodín.

7. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) po prijatí objednávky sa zhotoviteľ skontaktuje s objednávateľom. Overí objednávku, oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín dodania, potvrdí objednávateľom navrhnutú cenu a spôsob úhrady.

8. Potvrdenie objednávky zhotoviteľ vykoná elektronickou poštou. Potvrdením objednávky sa zmluva o dielo považuje za uzavretú.

9. Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr do 24 hodín od kontaktovania zhotoviteľa s objednávateľom, t.j. od overenia záväznosti objednávky u objednávateľa.

10. Objednávka, jej potvrdenie, či stornovanie ako aj ostatná korešpondencia medzi účastníkmi zmluvy prebieha výhradne elektronickou poštou (emailom).

11. Termín dodania diela sa určuje ad hoc v závislosti od rozsahu a obtiažnosti vykonania diela. Termín bude vždy určený v potvrdení objednávky.

12. Dielo sa považuje za odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi jeho odoslaním elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v objednávke, vo formáte programu Microsoft Word len v elektronickej podobe, a to vo formáte Microsoft Word (*.DOC) alebo Adobe Acrobat (*.PDF). alebo v inom dohodnutom formáte. V prípade požadovania vykonanie diela vo formátoch (*.RTF, *.TXT, a pod.) zhotoviteľ neručí za formálnu stránku diela.

13. Odovzdaním diela a jeho zaplatením predchádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k hmotne zachytenému výsledku činnosti, ako aj nebezpečenstvo škody na ňom.

III. Cena diela, platobné podmienky

1. Cena diela sa určuje výhradne dohodou ako cena zmluvná určená ad hoc (pre každý prípad osobitne) prihliadajúc na povahu, druh, osobitné charakteristiky diela, termín zhotovenia a odovzdania diela, časovú náročnosť, náročnosť zhotovenia a iné faktory a okolnosti ovplyvňujúce a podmieňujúce predmet plnenia podľa týchto VOP.

2. Objednávateľ má právo dojednať pevnú cenu za dielo pred uzavretím zmluvy so zhotoviteľom, na základe individuálnych rokovaní. Táto cena bude následne uvedená v potvrdení objednávky.

3. Zhotoviteľ nemá povinnosť poskytnúť objednávateľovi výpočet faktorov zohľadnených pri zostavovaní ceny diela. Cena diela v rovnakom rozsahu sa môže v jednotlivých prípadoch v závislosti na faktoroch podľa bodu 1 líšiť.

4. Cena je splatná do 15 dní od riadneho odovzdania diela, pokiaľ sa účastníci nedohodli inak.

5. Pokiaľ zhotoviteľ v potvrdení objednávky neurčí inak, cena sa hradí bezhotovostne na určený účet zhotoviteľa. Pri každej úhrade je objednávateľ povinný uviesť variabilný symbol = číslo svojej zmluvy/číslo potvrdenej objednávky.

6. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania peňazí na určený účet zhotoviteľa

IV. Zodpovednosť za vady

1. Dielo je originálne a pôvodné, pričom je založené predovšetkým na objednávateľom zadaných požiadavkách a ním poskytnutých zdrojoch. Nejedná sa o plagiát.

2. Dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v zmluve najmä zhotovené dielo je dielom autentickým, originálnym, neporušujúcim žiadne autorské práva ani iné práva tretích osôb.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a za vady diela vzniknuté po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Vadou diela je najmä formálny alebo obsahový nesúlad s objednávkou.

4. Objednávateľ má právo uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 10 dní odo dňa odovzdania diela, pričom v reklamácii je povinný uviesť úplnú špecifikáciu vytýkaných vád.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní vyhodnotiť doručenú reklamáciu a oznámiť objednávateľovi spôsob jej vybavenia.

6. Ak zhotoviteľ uzná reklamáciu za dôvodnú, odstrániteľné vady odstráni bez zbytočného odkladu v termíne dohodnutom účastníkmi. V prípade ak je vada neodstrániteľná, zhotoviteľ vráti uhradenú cenu diela alebo dohodne s objednávateľom náhradné plnenie. Ak je reklamácia neopodstatnená alebo nepreukázateľná, zhotoviteľ ju odmietne.

V. Osobitné ustanovenia

1. Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej či technickej povahy súvisiace s podnikom zhotoviteľa sú považované za obchodné tajomstvo a zákazník je o nich povinný zachovávať mlčanlivosť.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch, skutočnostiach a informáciách, ktoré si poskytli v súvislosti s touto zmluvou, a to najmä vo vzťahu ku konkurencii zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie nezverejniť, nesprístupniť alebo inak nevyužiť pre potreby tretích osôb bez písomného súhlasu objednávateľa. Mlčanlivosť sú povinné strany zachovávať aj po zániku zmluvy. Za porušenie tejto povinnosti je účastník povinný druhému účastníkovi zaplatiť zmluvnú pokutu 1000.- €.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osobné údaje objednávateľa nebudú poskytnuté tretej osobe a budú používané výhradne iba pre potreby zhotoviteľa. Osobné údaje objednávateľa sú pokladané za prísne dôverné a zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť ich pred zneužitím a bude postupovať podľa predpisov o ochrane ochrane osobných údajov.

4. Objednávateľ zaslaním objednávky alebo podpísaním písomného vyhotovenia zmluvy udeľuje zhotoviteľovi (prevádzkovateľovi podľa osobitných predpisov) v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov súhlas s ich správou a spracovaním v nevyhnutnom právnymi predpismi vyžadovanom rozsahu a výhradne na účely podľa zmluvy o dielo. Tento, kedykoľvek odvolateľný súhlas, sa poskytuje na dobu neurčitú.

5. Objednávateľ je povinný rešpektovať a dodržovať práva príslušné k jednotlivým dielam a ďalej ich nerozširovať s výnimkou prípadov upravených osobitnými predpismi - najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

6. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností ( okrem povinnosti zaplatiť cenu diela) vyplývajúcich zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť (vis major) - najmä ako živelné pohromy, vojnové operácie, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán. Strana postihnutá takouto udalosťou je povinná druhú stranu bez meškania o tejto skutočnosti informovať.

7. V prípade, že udalosť vis major trvá viac ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potom každá zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škody vyvolanej touto udalosťou.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ z právneho predpisu nevyplýva alebo nie je dohodnuté inak, vzájomné vzťahy medzi účastníkmi sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

2. Účastník má právo od tejto zmluvy kedykoľvek odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pričom je povinný druhej strane zaplatiť odstupné vo výške 50% z ceny diela a uhradiť náklady do okamžiku doručenia prejavu vôle na vykonanie diela vynaložené.

3. Prípadné vzájomné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne cestou zmieru. Účastníci sa v zmysle predpisov o rozhodcovskom konaní dojednávajú, že, o sporoch vzniknutých medzi účastníkmi sa rozhodne v rozhodcovskom konaní pred Rozhodcovským súdom v Žiline, 010 01 Žilina, V. Tvrdého 17, ktorého zriadenie, štatút a rokovací poriadok boli zverejnené v Obchodnom vestníku a na www.rozhodcovskysud-zilina.sk. Rozhodcovský súd rozhoduje s odbornou starostlivosťou, podľa zásad spravodlivosti.

4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu OP aj bez predchádzajúceho upovedomenia zhotoviteľa. Takto vykonané zmeny sú voči objednávateľovi účinné odo dňa zverejnenia OP.

5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.2.2012