Referáty

Referát je odborný text. Zaraďujeme ho k najčastejšie zadávaným úlohám na stredných a vysokých školách.

Úlohou referátu je informovať o nastolenej téme. Musí uvádzať základné údaje o predmete skúmania, cieli, metódach, ktoré využíva, výsledkoch a záveroch skúmania a práce. Býva doplnený bibliografiou, ktorá bola použitá na jeho spracovanie. Referát využíva termíny. Ich jazyk je odborný.

Je možné ho prezentovať dvoma spôsobmi, buď ústnou (napr. žiak na hodine číta referát), alebo písomnou formou (odovzdanie referátu).

Písanie referátov

Pri písaní referátu môžeme postupovať dvoma spôsobmi – v textových editoroch alebo v Power Pointe. Ak sa chystáme na vystúpenie s referátom, je vhodný druhý variant. Ak sme sa rozhodli pre napísanie referátu vo Worde, treba mať na zreteli, že musí byť prehľadný. Odporúčané je využívanie odstavcov a podnadpisov. Štandardná formálna úprava pre písanie referátov by mala zodpovedať úprave podobných písomných prác, tj. písmo Times New Roman 12 a riadkovanie jednoduché alebo 1,5.

Základná štruktúra referátu pozostáva zo základných informácií o autorovi referátu - meno, priezvisko a dátum vypracovania. Štruktúra referátu sa nasledovne člení na tri časti – úvod, jadro, záver. V úvode je zdôvodnený výber témy referátu, priblížená samotná téma, ktorej sa chystáme venovať v práci. Takisto by tu malo ísť o stručný náčrt pojmov, ktoré budú využívané v jadre referátu a celkový náčrt a vstup do rozoberanej problematiky. V jadre referátu je rozobraná nosná téma. Téma by mala byť podaná zaujímavo, dĺžka referátu je cca 15 minút, čomu zodpovedá rozsah 3-5 strán. V závere by mala byť v skratke zopakovaná hlavná myšlienka referátu a najdôležitejšie fakty v referáte. Takisto je potrebné uvádzať aj citovanú literatúru.