Semestrálne práce

Semestrálka je takisto písomná práca ako seminárna, rozdiel medzi nimi však spočíva v rozsahu a štruktúre práce. Semestrálky sú zadané študentom v období jedného semestra a sú podmienkou úspešného ukončenia daného predmetu.

Témy semestrálok sú dané vyučujúcim predmetu a to tak, aby čo najviac korešpondovali s predmetom. Semestrálne práce spoločne so seminárkami majú študenta naučiť pracovať so zdrojmi, zbierať informácie a vyhodnocovať ich. Sú akousi predprípravou na písanie obsiahlej záverečnej práce.

Písanie semestrálnych prác

Rozsah semestrálnej práce sa pohybuje od 10 – 15 strán. Spravidla sa skladá z troch častí:

  • Úvodná, do ktorej spadá - titulná strana, anotácia (abstrakt v cudzom jazyku), obsah, úvod.
  • Jadro, má dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť je venovaná popisu a charakteristike témy semestrálnej práce. V praktickej časti študent aplikuje svoje vedomosti na konkrétny problém alebo situáciu.
  • Záver, do ktorého spadá nielen samotný záver, kde študent zhrnie najdôležitejšie myšlienky svojej práce a skúmania. Súčasťou záverečnej časti práce je bibliografia s odkazmi použitej literatúry a prílohy, ktoré však nie sú povinné - dostupné na www.svti.sk.

Semestrálne práce majú rovnakú formu úpravy ako seminárne práce. Je dôležité citovať a odkazovať na využité zdroje podľa normy ISO 60 a 60-2. Riadkovanie textu je 1.5. a semestrálka rovnako ako všetky záverečné práce ráta s bezchybným ovládaním gramatiky, spisovného jazyka a odbornej terminológie.


Semestrálna práca - úvod - vzor

ÚVOD Spoločenské, ekonomické a aj spotrebiteľské prvky udomácnené v iných komoditách a činnostiach sa exaktne pretransformovali aj do oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a vôbec aj do sféry poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravej výživy, prevencie a zdravého životného štýlu. Podobne ako v iných komoditách sa správanie spotrebiteľskej verejnosti menilo a mení aj vo vzťahu k poskytovaným službám v lekárenstve. Spotrebiteľské, resp. pacientske správanie sa vo verejných lekárňach na Slovensku prešlo dôležitými štádiami a to v závislosti od ekonomických, spoločenských a hlavne legislatívnych podmienok, ktoré limitovali najprv podnikateľské prostredie vo verejných lekárňach a následne potom liberalizovali aj samotne spotrebiteľské správanie vo vzťahu k ponúkaným službám verejných lekární. V tejto súvislosti je potrebné z našej strany podotknúť, že spotrebiteľské správanie je na jednej strane určitým výsledkom tzv. marketingových „ponúk“ lekární a na druhej strane samotné spotrebiteľské správanie ovplyvňuje marketing a kvalitu služieb v lekárni, teda je explicitným nositeľom spätnej väzby a súčasne aj (niekedy) potenciálnym impulzom pre lobistov a zákonodarcov v tendenciách a aktivitách zmeny liekovej legislatívy podľa potrieb záujmových skupín.

Samozrejme, že tieto fakty determinujúce a limitujúce spotrebiteľské správanie verejnosti vo verejných lekárňach nie sú solitérom, ale majú jasné kontúry v previazanosti na politickú a makroekonomickú základňu v najbližšom období. Práve sociálne a ekonomické kvality obyvateľstva v podobe chorobnosti a kúpyschopnosti ovplyvnia spotrebu hlavne voľno predajného sortimentu liekov a tým aj nastavenie marketingu a komerčnej politiky verejných lekární. Práve spotrebiteľské správanie z pohľadu objemu, kvality a intenzity je a bude odrazom, resp. fenomenálnou spätnou väzbou schopnou nastaviť mechanizmus správania sa verejnej lekárne v portfóliu služieb a sortimentu liekov pre pacientov.

Práve predmetné úvodné resumé ...