Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Poslanie Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov akadémie ozbrojených síl v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania, rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť a posilňovať ich motiváciu pre službu vlasti.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, ako štátna vojenská vysoká škola univerzitného typu s medzinárodnou akceptáciou, spĺňa a prevyšuje akademické kvality štátnych a verejných vysokých škôl v Slovenskej republike a v stredoeurópskom vzdelávacom priestore.

Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika môžu študovať:

  • študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
  • študenti, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníkov bezpečnostných zborov a študenti vojenských vysokých škôl so sídlom v zahraničí,
  • zamestnanci vojenskej vysokej školy, ktorí štúdiom na vojenskej vysokej škole môžu získať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
  • ostatní študenti, ktorí štúdiom na vojenskej vysokej škole môžu získať vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa.

Akreditované študijné programy Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika:

      1. stupeň vysokoškolského štúdi

      2. stupeň vysokoškolského štúdia

      3. stupeň vysokoškolského štúdia

Metodické pokyny na spracovanie bakalárskej práce
Metodické pokyny na spracovanie diplomovej práce

Zdroj: www.aos.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy