Akadémia umení v Banskej Bystrici

Túto inštitúciu možno označiť za „kríženca“ VŠMU a VŠVU, resp. ich sestru, keďže ponukou študijných programov sa prekrýva a dopĺňa jednu alebo druhú. Má tieto tri fakulty:

1.      Fakulta múzických umení

Fakulta múzických umení (FMU) zabezpečuje vzdelávanie a výchovu profesionálnych koncertných umelcov – sólistov, komorných a orchestrálnych hráčov, koncertných i operných spevákov (sólistov i zboristov), skladateľov a zborových dirigentov v dvoch stupňoch bakalárskeho a magisterského štúdia a od  roku 2006 poskytuje vzdelanie v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania - doktorandské štúdium.

Súčasťou umelecko-vzdelávacieho procesu je pravidelné koncertné účinkovanie študentov i pedagógov v rámci interných (na pôde FMU) a externých koncertných podujatí doma i v zahraničí.

Cieľom Fakulty múzických umení je vytvorenie tvorivého priestoru pre komplexný rozvoj umeleckej osobnosti s dôrazom na humánne a intelektuálne vyspelý postoj umelca v súčasnej spoločnosti. Jednotlivé študijné programy sú zamerané na rozvíjanie samostatnej umeleckej tvorivosti, na schopnosť invenčného a jedinečného myslenia, výsledkom ktorého sú umelecké výkony, dosahujúce medzinárodnú úroveň.

Akreditované štúdijné programy: Kompozícia a dirigovanie zboru (Bc.), hra na klávesových nástrojoch (Bc.), orchestrálne nástroje (Bc.), vokálna interpretácia (Bc.), kompozícia a dirigovanie zboru (Mgr.), hra na klávesových nástrojoch (Mgr.), orchestrálne nástroje (Mgr.), vokálna interpretácia (Mgr.), hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie (ArtD.).

2.      Fakulta dramatických umení

Fakulta umožňuje štúdium v programoch divadelné umenie – herectvo, dramaturgia a réžia, divadelná dramaturgia a tiež v študijnom programe filmové umenie a multimédiá – dokumentárna tvorba v obidvoch stupňoch štúdia a filmová dramaturgia a scenáristka v bakalárskom.    Rok 2010 sa stal významným pre fakultu tiež tým, že v študijnom odbore divadelné umenie bolo akreditované doktorandské štúdium a študijný program Divadelná réžia v magisterskom stupni. Je ukončená dostavba areálu školy nielen po priestorovej stránke, ale tiež kompletným technickým vybavením filmového a divadelného štúdia. Fakulta dramatických umení po mnohoročnom úsilí dosiahla úroveň, ktorá je zárukou kvalitného vzdelávacieho procesu.

3.      Fakulta výtvarných umení

Na fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov.

Poslucháč Fakulty výtvarných umení je vedený k takému stupňu vizuálnej gramotnosti a estetického vedomia, aby mohol v intenciách výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom hľadať a nachádzať svoju ľudskú a umeleckú identitu.

Akreditované študijné  programy Bc. stupeň štúdia: Audiovizuálne médiá/Intermédiá a digitálne médiá, Grafika, Maľba, Sochárstvo. Mgr. stupeň štúdia: Voľné výtvarné umenie. Doktorandský stupeň štúdia: Voľné výtvarné umenie, v dennej a externej forme štúdia.

Smernice a metodiky pre záverečné práce na AUvBB je ťažko vypátrať na webe. Pre fakultu dramatických umení je zverejnené metodické usmernenie k záverečným prácam.

Zdroj: www.aku.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy