Slovenská technická univerzita v Bratislave

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (ďalej STU) je univerzitná vysoká škola. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, najmä v: technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
V roku 2009 bola ukončená komplexná akreditácia činností STU. Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, zostáva STU začlenená ako univerzitná vysoká škola.  Podľa §84 ods.5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie priznal minister školstva SR STU právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom študijných programov v študijných odboroch.
Na univerzite študuje vo všetkých stupňoch a formách štúdia cca 19 000 domácich a zahraničných študentov na fakultách a ústavoch so sídlom v Bratislave a v Trnave.

Slovenská technická univerzita v Bratislave má tieto fakulty a ústavy:

Smernica STU Bratislava

Zdroj: www.stuba.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy