Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) je modernou a dynamickou európskou školou. VŠVU je monofakultná. Výsledky práce jej študentov a pedagógov sú úspešne prezentované nielen na Slovensku, ale po celom svete. Zároveň je VŠVU plne akreditovanou vysokoškolskou inštitúciou v Slovenskej republike, ktorá poskytuje komplexné bakalárske a magisterské vzdelanie v odbore výtvarného umenia, dizajnu, architektúry a reštaurovania a v treťom stupni vysokoškolského štúdia má akreditovaný aj študijný program Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry.

Škola má aj svoj vlastný výstavný priestor – Galériu Medium, ktorá je súčasťou budovy VŠVU na Hviezdoslavovom námestí v historickom centre Bratislavy. Prezentuje nielen projekty študentov a pedagógov školy, ale aj iných domácich a zahraničných umelcov.

Vysoká škola výtvarných umení ponúka štúdium v bakalárskom (BŠ), magisterskom (MŠ) a doktorandskom stupni (DŠ).

Bakalárske a magisterské študijné programy je možné študovať len dennou formou. Doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia je možné študovať dennou aj externou formou.
Štvorročné bakalárske štúdium je ukončené štátnou skúškou, obhajobou bakalárskej práce a absolventovi je vydaný diplom a udelený titul „bakalár“, v skratke „Bc.“
Magisterské štúdium je dvojročné a je ukončené štátnou skúškou, obhajobou diplomovej práce. Absolventovi je vydaný diplom a udelený titul „magister umenia“, v skratke „Mgr. art.“
Doktorandské štúdium v dennej forme má rozsah 3 roky, v externej forme 3-5 rokov a ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Absolventovi v odboroch Výtvarné umenie, Dizajn, Reštaurovanie, Architektonická tvorba je udeľovaný titul „doktor umenia“, v skratke ArtD. a v odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry sa udeľuje titul „doktor filozofie“ v skratke PhD.

Študijné programy patria pod nasledujúce študijné odbory:

2.2.1. Výtvarné umenie
2.2.6. Dizajn
2.2.7. Architektonická tvorba
2.2.8. Reštaurovanie

Písanie záverečných prác na VŠVU sa rieši napríklad tu.

Zdroj: www.vsvu.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy