Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove so sídlom v Prešove je verejná vysoká škola univerzitného typu. Prešovská univerzita v Prešove bola zriadená zákonom č. 361/1996 Z.z. z 10. decembra 1996 rozdelením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. História väčšiny fakúlt je však omnoho dlhšia, pričom najstaršia z nich (Gréckokatolícka teologická fakulta) nadväzuje na inštitúciu založenú v r. 1880. Je to tretia najväčšia slovenská univerzita podľa počtu fakúlt. Okrem fakúlt je súčasťou univerzity Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Ústav ázijských štúdií, Ústav rómskych štúdií, Ústav maďarského jazyka a kultúry, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania a Unipocentrum. Prešovská univerzita má viac ako 10 000 študentov a 1 040 pracovníkov.

Fakulty:

Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní

Zdroj: www.unipo.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy