Technická univerzita vo Zvolene

V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečné postavenie so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

Poslaním Technickej univerzity vo Zvolene je rozvíjať tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch v slovenskom a európskom výskumnom a vzdelávacom priestore.
V oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru najmä v oblastiach poľnohospodárskych a lesníckych vied, inžinierstva a technológie, environmentalistiky a ekológie, strojárstva, umenia, ekonómie a manažmentu, ochrany osôb a integrovanej bezpečnosti, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných umeleckých, ekonomických, prírodovedeckých a technických odboroch so zvýšeným dôrazom na zastúpenie programov druhého a tretieho stupňa štúdia a akreditáciu a uskutočňovanie programov v cudzích jazykoch.

Strategickým zámerom univerzity na obdobie najbližších 6 rokov, ktorý je definovaný v dokumente Dlhodobý zámer TU vo Zvolene na roky 2011 – 2016, je internacionalizácia vzdelávania, vedeckého bádania a využitia poznatkov, ako aj ďalší rozvoj statusu univerzitnej vysokej školy, zvýraznenie postavenia Technickej univerzity vo Zvolene v rámci európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zapojenie sa do budovania európskej vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie s posilnením svojej jedinečnosti v systéme vysokého školstva SR.

Fakulty

Všetky potrebné dokumenty, šablóny a metodiky k písaniu záverečných prác na TUZVO nájdete tu.

Zdroj: www.tuzvo.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy