MBA práce

MBA práca – je odborná práca, ktorá je súčasťou záverečnej skúšky na vysokých školách nielen v zahraničí. Úspešný absolvent tohto manažérskeho vzdelanie získava medzinárodne uznávaný titul MBA - Master of Business Administration (Dostupné na www.vzdelanie.sk).

Písanie MBA práce

Túto záverečnú prácu je možné analogicky porovnať s úrovňou diplomovej práce na slovenských vysokých školách. MBA práca však musí byť spracovaná v cudzom jazyku, najčastejšie v angličtine.

MBA práce nemajú presne zadanú záväznú štruktúru, je na škole, aké formálne úpravy si určí. Je však isté, že jej štruktúra je iná ako štruktúra pre bakalárske práce, diplomové práce a iné záverečné práce. MBA práca sa striktne nedelí na teoretickú a praktickú časť, ale spája tieto dve časti do jedného celku. Na písanie MBA práce má študent poväčšine záverečný semester svojho štúdia. Výhodou je voľba témy, ktorú si študent navrhne sám.

MBA práce vychádzajú z praxe, preto je pri písaní nutné neustále prepojenie teórie s praxou. Úzko s tým súvisia aj témy prác, ktoré sú poväčšine viazané na konkrétne firmy. Na Slovensku je toto manažérske vzdelávanie so získaním titulu MBA ešte len vo svojich začiatkoch. V budúcnosti je však veľký predpoklad vzrastu záujmu o toto štúdium.


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy