Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Z histórie

Začiatky poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku sú úzko zviazané so Slovenskou vysokou školou technickou v Bratislave, na ktorej sa zriadil odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva. V školskom roku 1941/42 začali prednášky z poľnohospodárstva.
V roku 1946 Slovenská národná rada ustanovila z odboru lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave samostatnú školu - Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.Významným medzníkom v slovenskom poľnohospodárskom vysokom školstve bol rok 1952. V tomto roku v rámci reorganizácie vysokých škôl vláda ustanovila z dvoch fakúlt Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach dve samostatné vysoké školy - Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene.

 Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre začala svoju činnosť dvoma študijnými odbormi - fytotechnický a zootechnický. V organizačnej štruktúre bola tvorená Agronomickou a Zootechnickou fakultou. Neskôr sa tieto dve fakulty zlúčili do Agronomickej fakulty a zároveň bola zriadená nová, Prevádzkovo-ekonomická fakulta. V roku 1969 vznikla Mechanizačná fakulta. Postupne vznikali ďalšie fakulty - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (1995), v roku 2003 rozdelením Agronomickej fakulty vznikli dve samostatné fakulty, a to Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravín.
Od vzniku VŠP získalo titul poľnohospodárskeho inžiniera viac ako 29 000 absolventov, ktorí našli široké uplatnenie v rámci rezortu pôdohospodárstva, aj mimo neho.

Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Zb. bola v roku 1996 Vysoká škola poľnohospodárska premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Za desaťročia svojej existencie získala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ako jediná svojho druhu v Slovenskej republike, pevné miesto v systéme vysokého školstva.

Súčasnosť

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre je vrcholná vzdelávacia a vedecká inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania na základe vedeckých poznatkov v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných odvetviach a tvorivé vedecké bádanie. Vychádzajúc z uvedených úloh SPU v rámci slovenských univerzít má svoje jedinečné postavenie a celonárodnú pôsobnosť. Jej poslaním je zabezpečenie vzdelávania, výskumu a poradenstva tak, aby vytvárala a prenášala poznatky potrebné na rozvoj poľnohospodárstva a príbuzných odvetví, rozvoj vidieka na Slovensku s celkovým prepojením na medzinárodné spoločenstvo. Svoje poslanie napĺňa výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie. Študentov vedie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti.

Realizáciou svojho poslania SPU prispieva ku zvyšovaniu vzdelanostnej, vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne spoločnosti. Pri tejto činnosti nadväzuje na celosvetový vývoj vedy a kultúry. V duchu národných a všeľudových tradícií pôsobí ako súčasť siete vysokých škôl a vedeckých pracovísk SR. Spolu s ďalšími vysokoškolskými inštitúciami SPU tvorí sieť verejných vysokých škôl Slovenskej republiky.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a jej fakulty poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných odboroch a študijných programoch uskutočňovaných v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

  • bakalársky,
  • inžiniersky,
  • doktorandský.

Študijné programy na SPU sa môžu uskutočňovať v dennej alebo externej forme štúdia. V oboch formách štúdia sa študijné programy môžu realizovať:

  • prezenčnou metódou,
  • dištančnou metódou,
  • kombinovanou metódou.

Aktuálne akreditované študijné programy ponúka v súčasnosti 6 fakúlt:

Písanie a úpravu záverečných prác na SPU veľmi dobre a dôkladne rieši publikácia Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre od autorského kolektívu: Vladimír Rataj, Margita Rybanská, Zuzana Jureková, Božena Boreková, Tatiana Wölczová. Dostať ju kúpiť v univerzitnej predajni skrípt za neveľkú cenu, resp. sa dá požičať v univerzitnej knižnici (na kruhovom objazde, ale aj v čitárni pod aulou) No dosť sa dočítate aj tu.

Zdroj: www.uniag.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy