Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Akadémia Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“) je štátna vysoká škola univerzitného typu zabezpečujúca vzdelávanie a výchovu najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb.

Akadémia PZ bola zriadená zákonným opatrením Predsedníctva Národnej rady SR č. 370 z roku 1992. Činnosť Akadémie PZ sa začala otvorením akademického roka 1992/93 dňa 1. októbra 1992.

Právne postavenie Akadémie PZ vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Poslaním Akadémie PZ je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb; zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou doktorandského štúdia, rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie.

Bakalárske štúdium (interná - I, externá forma štúdia - E) - 3 roky

  • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – I,
  • ·Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe – I, E

Magisterské štúdium (interná - I, externá forma štúdia - E) - 2 roky

  • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – I,
  • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe – I, E

Doktorandské štúdium (externá forma štúdia - E) - 5 rokov

  • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku – E

Smernica A PZ o bibliografickej registrácii, kontrole originality,uchovávaní, sprístupňovaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

Zdroj: www.akademiapz.sk


Vážení návštevníci,

prvá časť tejto sekcie je venovaná stručnej charakteristike jednotlivých typov záverečných prác. V druhej časti nájdete zoznam všetkých VŠ a univerzít pôsobiacich na Slovensku. V detaile každej školy je ich stručná charakteristika, zoznam fakúlt s linkami a hypertextové odkazy na smernicu upravujúcu záverečné práce pre danú školu. Sekcia sa neustále buduje, preto budeme vďační za každý Váš návrh zaslaný na info@zaverecneprace.sk


Charakteristika jednotlivých typov záverečných prác

Školy