Poznáte všetky Vysoké školy na Slovensku? Tu ich máte!

31.07.2019 V posledných rokoch sa stretávame s narastajúcim trendom záujmu a dopytu po vysokoškolskom vzdelávaní. Na univerzity sa každoročne hlási množstvo študentov, pričom tomuto trendu sa prispôsobili aj vysoké školy, a to v podobe rozšírenia ich počtu.

Počet vysokých škôl a univerzít na Slovensku je omnoho vyšší v porovnaní s minulosťou. Viete ale aké typy vysokých škôl na Slovensku máme? Rozlišovať môžeme medzi niekoľkými typmi, a to verejnými vysokými školami, súkromnými a zahraničnými vysokými školami pôsobiacimi na Slovensku. Verejných vysokých škôl je na Slovensku dostatok. Ide o verejnoprávne a samosprávne inštitúcie, ktoré sú zriaďované ale rušené na základe platného zákona.

Príkladmi tohto typu vysokej školy je Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline alebo Technická univerzita v Košiciach. Pod verejné vysoké školy však spadajú aj tzv. štátne vysoké školy, ktoré máme na Slovensku tri. Sú to Akadémia policajného zboru v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Celkový počet verejných vysokých škôl tak predstavuje počet 23. Ďalším typom vysokých škôl sú súkromné vysoké školy, ktorých zriaďovateľmi sú právnické osoby.

Na Slovensku pôsobí aktuálne 12 súkromných vysokých škôl, z ktorých spomenieme najznámejšie ako Vysoká škola Danubius, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Paneurópska vysoká škola alebo Vysoká škola manažmentu v Trenčíne. Tieto školy nemajú status univerzity, avšak študentom poskytujú plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie ako ktorákoľvek iná univerzita na Slovensku.

Posledným typom vysokých škôl sú zahraničné vysoké školy. Hoci na prvý pohľad možno toto pomenovanie evokuje predstavu, že ide vysoké školy situované v zahraničí, nie je to tak. Ide o vysoké školy, ktoré poskytujú vzdelávanie na území Slovenskej republiky, a to na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Takýchto inštitúcií je celkovo päť, a sú to nasledovné:

  • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (sídlo v Českej republike)
  • Hochschule Fresenius gGmbH (sídlo v Nemeckej spolkovej republike) - Institut superiéur specialisé de la mode (sídlo vo Francúzskej republike)
  • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach (sídlo v Poľskej republike)
  • Szent István Egyetem (sídlo v Maďarskej republike)

O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky v podobe vysokoškolského diplomu alebo vysvedčení o štátnej skúške sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí a platí rovnaký postup. /KO/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >