Prieskum ukázal, prečo Slováci stále viac študujú na zahraničných vysokých školách

24.01.2021 Existuje veľmi veľa dôvodov, prečo sa Slováci stále viac rozhodujú pre štúdium na zahraničných vysokých školách. Prieskum To dá rozum, ktorého sa zúčastnilo 1 404 respondentov, priniesol zaujímavé výsledky.

Motivácia študentov spočíva najmä v kombinácii osobných a profesijných dôvodov, ktoré zohľadňuje každý individuálne. Za najdôležitejší faktor podania prihlášky na zahraničnú vysokú školu považujú respondenti lepšie renomé týchto škôl a reputáciu. Analýza dát z prieskumu tiež ukázala, že študenti si zo štúdia v zahraničí prinášajú lepšie vedomosti a zručnosti, ako ich rovesníci a kolegovia zo Slovenska. Najväčšie rozdiely v rámci respondentských odpovedí boli zaznamenané v schopnosti učiť sa v súvislostiach v rôznych disciplínach, v prijímaní odlišností a rozmanitosti a rovnako tak v rámci kritického myslenia.

Prieskum priniesol aj zaujímavé zistenie, že v Českej republike sa pri štúdiu využíva viac angličtina, ako je tomu na Slovensku. Rovnako sa zistilo, že vedomosti získané v zahraničí sú aktuálnejšie, ako získané na našich školách. Za veľký prínos v zahraničí považujú študenti možnosť formovať štúdium podľa svojich potrieb a záujmov a využívanie aktivizujúcich metód a foriem výučby vyučujúcimi. Častým problémom najmä prvákov, je adaptácia na vysokej škole, ktorá je nie vždy ľahká. Aj tejto oblasti sa venoval prieskum, kde sa zistilo, že zahraniční študenti dostávajú viac podpory, vďaka čomu ľahšie zvládajú stres a záťažové situácie.

Ďalším z faktorov, ktoré ovplyvnili rozhodovanie respondentov a respondentiek prieskumu odísť na VŠ do zahraničia patrí presvedčenie, že s diplomom zo zahraničia rastie ich uplatniteľnosť na trhu práce. Viac ako polovica týchto respondentov (53,7 %) súhlasila s výrokom, že absolventi vysokých škôl v zahraničí sú lepšie pripravení na prácu po škole, ako absolventi slovenských škôl. Odborníci na základe výskumov považujú absolventov zahraničných vysokých škôl za kvalitnejších, priebojnejších a motivovanejších. Ak rozmýšľate o štúdiu na niektorej zahraničnej vysokej škole, najprv si urobte vlastný prieskum tých najlepších škôl na svete. Jednou z nich je aj Massachusettský technologický inštitút, ktorá je najvýznamnejšou vysokou školou technického zamerania na svete. /VP/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >