Problematika citovania

Viete, aké normy ohľadne citovania sa na našich vysokých školách používajú? Aký je rozdiel medzi citáciou a parafrázou? A na čo si dávať pozor pri citovaní? To všetko sa dozviete z tohto článku. 

Problematika správneho citovania je jedným z predpokladov na dobré ohodnotenie Vašej záverečnej práce. Zásady správneho citovania by si mal študent osvojiť už na začiatku štúdia na Vysokej škole, aby predišiel možným problémom neskôr, najmä pri písaní a obhajovaní záverečných prác. Nie je to vôbec žiadna veda, pokiaľ sa dodrží niekoľko základných pravidiel. 
V našom prostredí sa využívajú dve základné formy citovania. A to citovanie cez harvardský systém a citovanie pod čiarou. Pri harvardskom systéme za daným odsekom uvedieme do zátvorky priezvisko autora a rok vydania diela. Napríklad ak danú myšlienku máme z autora Nováka a dielo bolo vydané v roku, tak za odsekom uvedieme (Novák 2000). Samozrejme aby to bolo štylisticky zaujímavejšie, tak môžeme meno autora podať napríklad aj na začiatku odseku štýlom : Novák (2000) píše... Pokiaľ má ten istý autor v roku dve a viac diel, tak si ich zoradíme podľa abecedy a za rokom pridáme malé písmeno abecedy podľa toho o akom diele píšeme. Napríklad ak by Novák v roku 2000 napísal diela Amerika a Česko, tak dielo o Česku zapíšeme ako (Novák 2000b).
Pri citovaní pod čiarou si najprv stisneme tlačidlo vložiť poznámku pod čiarou v sekcii referencie. Word vytvorí pod základným textom čiaru a číslo. V tomto prípade sa zvyčajne píše celý bibliografický záznam a niekde aj číslo strany pre lepšie spresnenie. Príkladom je napr. Novák, Peter. 2002. Amerika. Bratislava : SAV, 2002. 134 s. ISBN 80-224-0689-9. Na niektorých školách sa pod čiarou používa systém skráteného záznamu, kedy sa pod čiarou uvedie priezvisko autora, názov diela a číslo strany. Celý záznam tak bude zaznamenaný v použitých dielach. 
Rozlišujeme citáciu a parafrázu. Pri citácii ide o prebratie myšlienok od slova do slova. Zvyčajne sa v prácach označuje kurzívou (vo worde sa dá použiť skratka ctrl + I) a ohraničuje úvodzovkami. Rozsah citácie by nemal presahovať 10 riadkov. Vyšší počet riadkov je možný napr. pri citovaní zákonov, pretože tie by mali byť odcitované doslovne. Parafráza je prebratie myšlienok autora a napísanie ich vlastnými slovami. Rozdiel v harvardskom systéme je v tom, že pri citácii by mala byť označená aj strana publikácie, napríklad (Novák 2000, s. 32). 
Odporúčame aby ste sa na citovaní dohodli so svojim školiteľom už na začiatku písania diela. /MP/

Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >