Spoločnosť LL COOPERATION LTD. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Vedenie univerzity. Kto je to gestor, kvestor, prorektor? Viete to?

22.09.2019 Akademické tituly ako docent alebo profesor sú zrejme všetkým známe. Čo však ostatné akademické funkcie, ktoré má každá univerzita? Poďme si ich priblížiť.

Rektor je najvyšší hodnostár na akdemickej pôde univerzity alebo vysokej školy. Zastupuje celú inštitúciu, koná v jej mene a zodpovedá akademickému senátu, pokiaľ sa jedná o verejnú vysokú školu. Ak ide o štátnu školu, rektor zodpovedá priamo ministrovi. Prezident SR vymenúva a odvoláva rektorov všetkých verejných vysokých škôl, pričom funkcia rektora sa volí vždy kvartálne a fukciu rektora môže zastávať tá istá osoba najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.

Funkcia kvestora spočíva najmä v zabezpečení bezproblémového hospodárskeho a administratívneho chodu vysokej školy. Je priamo podriadený rektorovi a k jeho hlavným zodpovednostiam patrí najmä finančné a materiálové zabezpečenie školy, dodržiavanie finančného hospodárenia univerzity v súlade s platnými predpismi, tvorba stratégie rozvoja ľudských zdrojov a príprava podkladov pre rozhodnutie akademických funkcionárov. Každá univerzita má zároveň aj niekoľko prorektorov, ktorí zodpovedajú za rôzne oblasti.

Prorektor pre rozvoj koordinuje a riadi aktivity spojené s rozvojom školy a je zodpovedný za kompexnú akreditáciu, vrátane tej medzinárodnej. Prorektor pre vonkajšie a medzinárodné vzťahy je zodpovedný za nadväzovanie vzťahov a spolupráce so zahraničnými univerzitami, aktívne sa zapája do učasti univerzity na medzinárodných združeniach univerzít a vyhľadáva možnosti pre štúdium ich študentov v zahraničí. Prorektor pre vedecko – výskumnú činnosť organizuje aktivity spojené s vedecko – výskumnou činnosťou v rámci domácich a zahraničných projektov, vypracováva návrhy pre organizáciu tejto oblasti a zabezpečuje čo najlepšiu prezentáciu univerzity v oblasti vedy a výskumu na verejnosti.

Okrem vyššie uvedených funkcií má každá fakulta svojho dekana, ktorý zastupuje predmetnú fakultu a koná v jej mene. V rámci organizačnej štruktúry patrí pod rektora školy, ale zároveň zodpovedá aj akademickému senátu. Funkčné obdobie dekana trvá štyri roky a tú istú osobu je možné zvoliť najviac dve funkčné obdobia bezprostredne po sebe nasledujúce.

Prodekani sú priamymi podriadenými dekanom jednotlivých fakúlt a podobne ako prorektori pre rektora, sú prodekani „pravou rukou“ pre dekana. Obracať sa tak na nich môžete s otázkami týkajúcimi sa ich oblasti, za ktorú sú zodpovední. Uvedení predstavitelia sú súčasťou tzv. akademickej obce spoločne so študentmi, ktorí študujú na vysokých školách. /KO/


Zoznam článkov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >